1. Ano ito na maituturing bilang pagbubuklod ng mga tao para sa ikabubuti ng, kanilang lipunan?, A. Pagkamakabayan, B. Pagkamakatao, C. Pagkamamamayan, D. Pagkamapamahala, 2. Saan nakabatay ang pagkamamamayan ng isang indibidwal?, A. Pagbibigay halaga sa kapwa, B. Pagiging aktibo sa pamahalaan, C. Pagtugon niya sa kaniyang mga tungkulin, D. Palagiang pagsama sa mga protesta, 3. Bilang bahagi ng isangn lipunan na may karapatan at tungkulin na dapat, gampanan, ano ang inaasahan sa isang mamamayan?, A. Aktibo sa mga organisasyong pangkarapatang pantao, B. Aktibo sa pagbibigay puna sa gobyerno, C. Aktibo sa pakikilahok sa mga protesta, D. Aktibo sa pakikilahok sa pagtugon sa mga isyung panlipunan na, kinakaharap1. Ano ito na maituturing bilang pagbubuklod ng mga tao para sa ikabubuti ng


kanilang lipunan?
A. Pagkamakabayan
B. Pagkamakatao
C. Pagkamamamayan
D. Pagkamapamahala
2. Saan nakabatay ang pagkamamamayan ng isang indibidwal?
A. Pagbibigay halaga sa kapwa
B. Pagiging aktibo sa pamahalaan
C. Pagtugon niya sa kaniyang mga tungkulin
D. Palagiang pagsama sa mga protesta
3. Bilang bahagi ng isangn lipunan na may karapatan at tungkulin na dapat
gampanan, ano ang inaasahan sa isang mamamayan?
A. Aktibo sa mga organisasyong pangkarapatang pantao
B. Aktibo sa pagbibigay puna sa gobyerno
C. Aktibo sa pakikilahok sa mga protesta
D. Aktibo sa pakikilahok sa pagtugon sa mga isyung panlipunan na
kinakaharap​

1) C
2) c
3)d

Sana makatulong po


Leave a Reply

Your email address will not be published.