1. Ang PPMB ay nagsisilbing gabay sa pagsasakatuparan ng pangarap at mithiin ng isang tao., TAMA, MALI, 2. Kinakailangang madaliin ang paggawa ng Pahayag ng Personal na Misyon sa Buhay upang magamit kaagad ito ng tao. , TAMA, MALI, 3. Bawat tao ay naghahangad ng magandang buhay, kaya naman nararapat na sa simula pa lang ay pinag-iisipan na itong mabuti upang masiguro ang katuparan ng mga pangarap at mithiing ito. *, TAMA, MALI, 5. Kinakailangang may malinaw at matibay na pundasyon at gabay ang tao sa pagsasakatuparan ng mga itinalaga niyang misyon o mithiing nais makamit sa buhay. *, TAMA, MALI1. Ang PPMB ay nagsisilbing gabay sa pagsasakatuparan ng pangarap at mithiin ng isang tao.


TAMA
MALI

2. Kinakailangang madaliin ang paggawa ng Pahayag ng Personal na Misyon sa Buhay upang magamit kaagad ito ng tao.
TAMA
MALI

3. Bawat tao ay naghahangad ng magandang buhay, kaya naman nararapat na sa simula pa lang ay pinag-iisipan na itong mabuti upang masiguro ang katuparan ng mga pangarap at mithiing ito. *
TAMA
MALI

5. Kinakailangang may malinaw at matibay na pundasyon at gabay ang tao sa pagsasakatuparan ng mga itinalaga niyang misyon o mithiing nais makamit sa buhay. *
TAMA
MALI

1.Tama
2.Mali
3.Tama
4.Tama

HOPE IT HELPS
PAKI BRAINLIEST PO


Leave a Reply

Your email address will not be published.