1., ang marahas na pagsakop sa isang lugar upang makuha ang kontrol dito mula, sa gobyerno,1.
ang marahas na pagsakop sa isang lugar upang makuha ang kontrol dito mula
sa gobyerno


Answer:

Rebelyon

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.